Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vlastníci vinohradov

Vajnory sa pýšia veľkým kultúrnym a prírodným bohatstvom. Niekedy sa však zdá, že chudobnejší je len náš vzťah k nemu. O čom svedčia práve Vajnorské vinohrady neraz končiace ako skládky odpadu alebo ako lukratívne pozemky na výstavbu v Rači.

Názov Vajnory vychádza z nemeckého pomenovania obce „Weinern“, písomne doloženého už v roku 1307. V minulosti vinohrady slúžili ako zdroj obživy pre celé rodiny. Neskôr prešli do rúk štátu, aby sa napokon dostali späť do rúk jednotlivcov. Mnohí však medzitým vzťah k pôde a k vinohradníctvu stratili. A tak ich záchrana leží na pleciach zanietencov (,,šialencov") prípadne tých, ktorí oprášili rodinnú tradíciu a pustili sa znova do náročnej práce.

Sme partička ľudí (občianske združenie - dobrovoľníci), ktorým nie sú vinohrady a dedičstvo našich otcov ľahostajné. Rozhodli sme sa zachrániť to, čo iní, ktorí sa o to starali doteraz, zahodili a nechali napospas osudu.

Cieľom nášho spolku je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch. Keď sme prišli začiatkom roku 2021 do Vajnorských vinohradov, tak sme s hrôzou zistili, že ich stav je viac ako zúbožený. V danom momente neostávalo nič inšie ako si vyhrnúť rukávy a pustiť sa do čistenia.

Naše prvotné nadšenie však znepokojil fakt, že aktuálni vlastníci vinohradov sa dostali do neľahkej situácie. Väčšina vinohradov, ktoré  boli do roku 2019 v správe Vajnorského poľnohospodárskeho družstva im bola vrátená v neutešenom stave, na ktorom sa podpísalo najmä socialistické sceľovanie poľnohospodárskych pozemkov. 

Efektívnemu obhospodarovaniu jednotlivých viníc bráni fakt, že vinohrady (drôtenky) sú v prevažnej miere umiestnené naprieč (poprípade šikmo)geometrickému rozdeleniu jednotlivých parciel, spravidla vlastnenými desiatkami, niekedy až stovkami vlastníkov. Ba máme tu vinicu Tŕňová hora, ktorá je vo vlastníctve vyše tisícky vlastníkov. 

Našou snahou je osloviť vlastníkov ucelených viníc tak, aby sa dali efektívne obrábať v rámci existujúceho vedenia drôtenky vo vinohrade. 

VAJNORSKÉ VINOHRADY A DNEŠNÉ PODMIENKY

Zisťovali sme aké sú zámery štátu a mesta v tejto lokalite do budúcnosti a v Územnom pláne hlavného mesta Bratislavy od roku 2007 je lokalita Vajnorských vinohradov ako celok evidovaná ako ,,Územie špecifickej kategórie poľnohospodárskej zelene s pozemkami súvisle vysadenými kultúrou viniča vrátane registrovaných viníc v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve“.

Dokonca nás oslovili z Metropolitného inštitútu Bratislava, kde nám prezentovali dlhodobý záujem mesta udržať v tejto lokalite vinohrady so zámerom vytvorenia Urbanistickej štúdie ako stáleho podkladu na udržanie plochy vinohradov ako špecifický krajinný typ, ktorý  je potrebné chrániť, aby ostal zachovaný krajinný obraz mesta, ktorý je typický aj z hľadiska histórie regiónu. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že Vajnorské vinohrady v období, keď sa o ne staralo Vajnorské PD, tak boli podľa zákona registrované na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) v Bratislave. Bohužiaľ v období socializmu pri kolektívnom obrábaní vinohradov došlo k nedodržaniu parcelácie podľa majiteľa, ale vinohrad sa prispôsobil veľkovýrobnému strojovému obrábaniu. Preto dnešné vysadené vinohrady vedené formou drôtenky, sú často naprieč pôvodným pozemkom a tak často sa pôvodný majiteľ dostáva do situácie, že nevie takýto vinohrad súvislo obrábať.

Okrem toho netreba zabúdať ani na to, že v zmysle platného zákona 220/2004 Z z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 odsek 1, je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný: 

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Nedodržiavanie tohto ustanovenia má dnes za následok, že spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šírenia sa chorôb aj na susediace pozemky, sú útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte  zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje posledných rokoch extrémne škody.

VÝHODY SPOLUPRÁCE PRE VLASTNÍKOV

Súčasne by sme Vám chceli dať do pozornosti, prečo je pre Vás výhodné sa s nami dohodnúť:

  1. Dnešný stav drôteného vedenia vinohradu neumožňuje ho obrábať v rozdrobenej forme podľa vlastníctva nehnuteľnosti. Vašim súhlasom umožníte obrábať vinohrad ako segment uceleného honu6, nakoľko ostatní vlastníci majú podobnú dohodu s nami a teda bude obrábaná aj Vaša časť nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou väčšieho vinohradu.
  2. Plocha vinohradu bude obrábaná a teda neporušujete ustanovenie Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy7.
  3. Vinohrad je registrovaný ako celok v registri vinohradov v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve8 a teda ho nemusíte riešiť individuálne.
  4. Vďaka Vášmu súhlasu umožníte zachovať tradíciu vinohradníctva a vinárstva vo Vajnoroch9.

NAMI PONÚKANÉ BENEFITY PRE VLASTNÍKOV

Okrem zmluvnej dohody Vám ponúkame tieto benefity:

  1. Vo vinohradoch realizujeme aj oddychový priestor, ktorý viete využiť10
  2. Našou snahou je znovu oživiť kultúrno-spoločenské aktivity priamo vo vinohradoch, ktorých sa viete zúčastniť11.
  3. Chceme vychovať ďalšiu generáciu vinohradníkov vo Vajnoroch, čím sa viete svojou mierou spolupráce podieľať na takomto projekte12.
  4. Pokiaľ budete súhlasiť so zverejnením svojho priezviska, vieme Vás prezentovať na našich webových stránkach ako podporovateľa13, vďaka ktorému môžeme zachrániť dedičstvo našich predkov = tradičné vinohradníctvo.
  5. Radi Vás uvítame na vinárskych prezentáciách v rámci Vajnor14 a v prípade Vášho záujmu Vám poskytneme poukážku na víno zo spolkového vinohradu.