Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NmB - Komunitné aktivity 2022

VÝZVA 2022


Grantový program KOMUNITY pre oblasť„Komunitné aktivity“
Názov programu: Grantový program KOMUNITY 

Oblasť podpory: Komunitné aktivity
Termín vyhlásenia výzvy: 01.02.2022
Termín uzávierky podávaniažiadostí:15.03.2022
Alokácia vo výzve: 50.000 EUR
Maximálna suma pre 1 žiadosť: 2.000 EUR
Oprávnení žiadatelia: neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou –
jednotlivcom, mimovládne neziskové organizácie
Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na
https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/
Termín zverejnenia výsledkov: 25.4.2022
Termín ukončenia projektov: 16.12.2022
Termín zúčtovania projektov: 30.12.2022


„Bratislava musí ako zodpovedné mesto vo zvýšenej miere pomáhať komunitám.
Súnáležitosť, ako väzba ku konkrétnemu prostrediu, patrí medzi kľúčové indikátory
kvality života obyvateľov miest. Okrem rodinných a partnerských vzťahov, ju definujú
práve kultúrne príležitosti, spoločenské aktivity, susedské vzťahy a komunitný život.1“
„Mesto Bratislava bude podporovať aktivity smerujúce k udržateľnému rozvoju
komunít, ktoré fungujú prostredníctvom dobrovoľníckej práce svojich členov, bude
podporovať komunitný dialóg, zapojenie komunít do verejného života a rozhodovania o
svojom území. Bratislava je otvorené a rôznorodé mesto a tento charakter mesta je
potrebné zachovať.1“

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne
napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta
Bratislava k miestam ich každodennosti. Zámer budeme napĺňať prostredníctvom
podpory komunitných aktivít prinášajúcich revitalizáciu lokálnych spoločenstiev a rozvoj
komunitného života, ako aj aktivít podporujúcich občiansku angažovanosť a aktívnu
účasť ľudí na spravovaní komunity.
V súčasnej situácii, poznačenej mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, boli
dlhší čas mnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života
obmedzené. Sme však zároveň svedkami toho, ako sa mnohí jednotlivci a skupiny ľudí
vzájomne solidarizovali a pomáhajú si toto zložité obdobie zvládať a prekonávať. Okrem
silného komunitného rozmeru prítomného v súčasnej situácii, toto obdobie vnímame ako
príležitosť pre reflexiu roly komunít v akcentovaní solidarity a budovania inkluzívnych a
súdržných spoločností.

Komunitu chápeme ako skupinu ľudí, ktorí žijú v interakcii na základe spoločného
umiestnenia – v rozmedzí od susedstva, mestskej štvrte a pod., prípadne ako skupinu,
ktorá je organizovaná okolo spoločných hodnôt a sociálnej súdržnosti, tiež ako
jednotlivcov, ktorí majú rovnaké potreby alebo vlastnosti a to bez ohľadu na ich
umiestnenie, alebo typ interakcie (subkultúry, etnické komunity, rôzne spolky a pod.)


CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy Komunitné aktivity je umožniť realizáciu komunitných aktivít vo verejnom
priestore, podporovať a motivovať komunitné a susedské iniciatívy, ako aj rozvíjať
občiansku angažovanosť a aktívnu účasti ľudí na spravovaní komunity. Podpora slúži na
realizáciu konkrétnych komunitných aktivít a projektov, ktoré podporujú zámer
programu.


Podpora v rámci výzvy môže smerovať na:
A) Posilňovanie aktívnej účasti ľudí na občianskom živote a spravovaní komunít
prispievajúcich k rozvoju občianskej angažovanosti, prostredníctvom podpory:
▪ aktivít posilňujúcich povedomie ľudí o hodnotách a fungovaní demokracie,
potrebách rôznorodých komunít, zvyšujúcich citlivosť k rešpektovaniu odlišnej
kultúrnej, sociálnej či etnickej identity, odstraňujúcich predsudky a stereotypy
v spoločnosti,
▪ aktivít zvyšujúcich aktívnu účasť obyvateliek a obyvateľov na spravovaní
komunity a spoločnosti, rozširujúcich možnosti participácie rôznorodých
komunít na živote mesta, vrátane podpory rozvoja komunitných lídrov
a líderiek,
▪ občianskych aktivít, kampaní a verejných diskusií obohacujúcich kvalitu
spoločenskej diskusie v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a komunitného
organizovania.
B) Rozvoj komunitných a susedských iniciatív prispievajúcich k vytváraniu žitých,
sociálne napĺňaných verejných priestorov, prostredníctvom podpory:
• verejnoprospešných aktivít v susedstvách prinášajúcich úžitok a skvalitnenie
života celej štvrte/lokality, zapájajúcich miestne komunity,
• organizácie kultúrno-komunitných podujatí s cieľom podporiť miestne komunity
a susedské vzťahy na lokálnej úrovni,
• kultúrno-komunitných aktivít/podujatí
• komunitných aktivít prinášajúcich revitalizáciu lokálnych spoločenstiev a rozvoj
komunitného života, vrátane komunitného monitoringu a komunitnej práce
v susedstvách,
• sebarealizácie komunít v ich prirodzenom prostredí cez rôznorodé aktivity
rozvíjajúce súdržnosť a solidaritu.
Ideálne projekty by mali byť otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny,
znevýhodnenia, povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít a zachovávajúce komunitný
charakter v cieľoch, realizácii aj udržateľnosti aktivít.

Pre túto oblasť podpory sme pripravili nasledovný projekt

Popis projektu

Stručná charakteristika žiadateľa:

Keďže sme našu komunitnú vinohradnícko-kultúrnu činnosť spustili až začiatkom roku
2021, tak sme ešte nerealizovali žiaden grantový projekt(tento rok sa prvý krát
prihlasujeme), avšak za krátky čas nášho obnoveného spolku sme zrealizovali, alebo sme
sa priamo zúčastnili na nasledujúcich podujatiach: Vyčistenie zanedbaného vinohradu a
vytvorenie komunitného vinohradu, obnovenie tradície svätenia počas osláv Sv. Urbana,
prezentácia vinohradov v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, dobrovoľnícke
akcie, či už cez víkend, alebo aj celý dobrovoľnícky týždeň zamerané na ochranu a čistenie
prírody v spolupráci aj s bratislavskými školami a firmami. Viac Info je na našom webe
www.viavitis.sk.

Mestské časti, v ktorých bude projekt realizovaný: Vajnory
Kategória B. Rozvoj komunitných a susedských iniciatív prispievajúcich k vytváraniu žitých,sociálne napĺňaných verejných priestorov


Stručná anotácia projektu: Chceme vo vinohradoch vytvoriť priestor pre stretávanie sa a usporiadavanie kultúrnospoločenských akcii pre ľudí z Bratislavy a z Vajnor. Chceme aj v spolupráci s ďalšími spolkami vo Vajnoroch oživiť tradície našich predkov súvisiacich s vinohradníctvom priamo na verejnom priestranstve vo vinohradoch.


Podrobný popis projektu: Udržanie tradícií, ľudových zvykov a kultúry vychádzajúcej z dedičstva našich predkov. Už minulý rok sme zo svojich financií zorganizovali a oživili tieto staré tradície, ktoré sa kedysi v súvislosti s vinohradníctvom dodržiavali u našich predkov:


Posedenie s Vajnorskou dychovkou vo vinici a posvätenie vinice na sviatok Sv. Urbana:
https://www.viavitis.sk/novinka/22491/na-urbana-v-sirokem
Chceme v tejto tradícii pokračovať a dať ju pevne do kalendára kultúrno-spoločenských
aktivít vo Vajnoroch. Na rok 2022 je táto akcia schválená aj mestskou časťou Bratislava -
Vajnory a je zahrnutá v oficiálnom harmonograme aktivít Mestského úradu.


To isté z pohľadu oboznámenia širokej verejnosti o histórii vajnorského vinohradníctva sme
sa v roku 2021 zapojili do akcie Víkend otvorených parkom a záhrad organizovanej
Národným Trustom: https://www.viavitis.sk/novinka/23218/vikend-otvorenych-parkov-azahrad aj v nasledovných rokoch by sme radi záujemcom ukázali krásny kút vinohradov neďaleko Bratislavy.


V spolupráci s Malokarpatskou vínnou cestou a Poľnohospodárskym družstvom Vajnory
sme prezentovali vínka z vajnorských vinohradov a tak podporili agroturistiku pre
záujemcov zo širšieho okolia s tým, že sme sa prezentovali priamo vo vinohrade:
https://www.viavitis.sk/novinka/24564/dakujeme-za-stretnutia-s-vami-pri-vine-vo-vinici Radi
by sme aj v roku 2022 pokračovali v tejto akcii, tak aby sa tiež stála pravidelnou v každom
roku. Súčasne by sme v nasledovnom období chceli túto gurmánsku akciu obohatiť aj o
vajnorský folklór s ukážkou vinohradníckych tradícií.


Svätomartinské požehnanie mladého vína:
https://www.viavitis.sk/novinka/25830/svatomartinske-svatenie-vina
Kedysi vo Vajnoroch boli aj vinobrania, ale v roku 2021 sme sa aktívne zapojili do akcie Vína
v parku organizovanej Mestským úradom Bratislava - Vajnory, ktorá mala vynikajúci ohlas a
veríme, že sa stane pravidelnou každý rok.
https://www.viavitis.sk/novinka/23822/podakovanie-za-akciu-vina-v-parku
Rozvoj a podpora turistiky resp. cykloturistiky v rámci vinohradov s možnosťou oddychu a
gastronómie. Náš komunitný vinohrad sa totižto nachádza iba zopár metrov od cyklistom
známej cyklotrasy JURAVA.
V neposlednej rade by sme radi do vinohradov pritiahli aj mladých ľudí a zanietených
dobrovoľníkov, ktorým nie sú vinohrady ľahostajné a chcú nám napomáhať pri ich
záchrane.
Chceli by sme na tieto akcie pritiahnuť viac ľudí a oboznámiť ich s históriou a kultúrou
Vajnorákov a ich tradícií.
Aby sme vedeli všetky spomínané akcie realizovať je potrebné mať vytvorené zázemie vo
vinohrade pre ľudí. Vyčlenili sme na tento účel priestor hneď vedľa komunitného vinohradu,
kde je dnes čierna skládka, ktorej sa chceme zbaviť a takto vytvoriť potrebné miesto.
Pozemok máme v dlhodobej zápožičke od vlastníka a je prístupný verejnosti.
Hlavným cieľom je spájať ľudí nielen z pohľadu vinohradníctva, ale aj z pohľadu tradícii,
kultúry, oddychu, gastronomie, športu a aktivít na čerstvom vzduchu, susedstva Vajnor,
Rače a Bratislavy.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYZVA_Komunitne_aktivity Veľkosť: 220.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.3.2022