Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Občianske združenie

Spolok(občianske združenie) je záujmovou organizáciou vinohradníkov, vinárov, spracovateľov a obchodníkov vína a produktov súvisiacich s vinohradníctvom ako aj osôb, ktorým záleží na uchovaní vinohradníckych tradícií vo Vajnoroch.

 

 • Cieľom spolku je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch.

 

 • Predmetom činnosti je:
  •  ochrana práv vlastníctva a podnikania vo vinohradníctve, vinárstve a obchode,
  •  obhajovanie a chránenie ekonomických, sociálnych, právnych a iných opodstatnených záujmov svojich členov a tieto záujmy napomáhať presadzovať do legislatívy Slovenskej republiky,
  •  organizovanie vzdelávacích akcií o aktuálnych poznatkoch pestovania a spracovania viniča hroznorodého s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti,
  •  praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách,
  •  výmena skúseností členov
  •  organizovanie brigád za účelom záchrany a udržiavania maximálne možnej plochy vinohradov vo Vajnorskom chotári,
  •  organizovanie vinárskych výstav a degustácií ako výsledku práce svojich členov,
  •  poriadanie tematických zájazdov na vinárske výstavy a do vinárskych regiónov doma i v zahraničí,
  •  nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, ale aj s inými združeniami na úrovni mesta Bratislava-Vajnory i mimo neho,
  •  zapájanie sa do aktivít pre vinohradnícke spolky v oblasti Malých Karpát,
  •  zachovávanie a rozvoj duchovného, kultúrneho a spoločensko-historického dedičstva nášho regiónu v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
  •  ochrana životného prostredia, prírody a krajiny v širokom okruhu Vajnor,
  •  odborná spolupráca s výskumnými ústavami a šľachtiteľskými podnikmi, ako aj partnerskými organizáciami doma i v zahraničí,
  •  pripomienkovanie miestnych i republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva, vinárstva a podnikateľskej  činnosti,
  •  spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Pre zabezpečovanie týchto činností môže spolok založiť hospodársku organizáciu (firmu) v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi predpismi.

Terminológia: 
 
Termín vinohradníctvo v užšom zmysle označuje výrobu prvotnej suroviny na víno, teda pestovanie hrozna, zatiaľ čo pod pojmom vinárstvo sa rozumie samotná výroba vína. Takto sa termíny rozlišujú aj v jazyku legislatívy a pri špecifikácii zamerania podnikania. Podľa dnes platného Zákona o vinohradníctve a vinárstve je vinohradníctvo súhrnom činností zameraných na pestovanie viniča a vinohradník fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, vysádza a ošetruje vinohrady. Vinárstvo je súhrn činností zameraných na spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie s ním a na jeho uvádzanie na trh, vinár je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske výrobky (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2005 Zb., § 2, odseky 1, 22, 23, 24).
 
 
Aby boli splnené všetky legislatívne predpisy, musíme mať v poriadku všetky dokumenty, ktoré zverejňujeme.