Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Občianske združenie

Spolok(občianske združenie) je záujmovou organizáciou vinohradníkov, vinárov, spracovateľov a obchodníkov vína a produktov súvisiacich s vinohradníctvom ako aj osôb, ktorým záleží na uchovaní vinohradníckych tradícií vo Vajnoroch.

 

 • Cieľom spolku je napomáhať trvalému rozvoju vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch.

 

 • Predmetom činnosti je:
  •  ochrana práv vlastníctva a podnikania vo vinohradníctve, vinárstve a obchode,
  •  obhajovanie a chránenie ekonomických, sociálnych, právnych a iných opodstatnených záujmov svojich členov a tieto záujmy napomáhať presadzovať do legislatívy Slovenskej republiky,
  •  organizovanie vzdelávacích akcií o aktuálnych poznatkoch pestovania a spracovania viniča hroznorodého s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti,
  •  praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách,
  •  výmena skúseností členov
  •  organizovanie brigád za účelom záchrany a udržiavania maximálne možnej plochy vinohradov vo Vajnorskom chotári,
  •  organizovanie vinárskych výstav a degustácií ako výsledku práce svojich členov,
  •  poriadanie tematických zájazdov na vinárske výstavy a do vinárskych regiónov doma i v zahraničí,
  •  nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, ale aj s inými združeniami na úrovni mesta Bratislava-Vajnory i mimo neho,
  •  zapájanie sa do aktivít pre vinohradnícke spolky v oblasti Malých Karpát,
  •  zachovávanie a rozvoj duchovného, kultúrneho a spoločensko-historického dedičstva nášho regiónu v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
  •  ochrana životného prostredia, prírody a krajiny v širokom okruhu Vajnor,
  •  odborná spolupráca s výskumnými ústavami a šľachtiteľskými podnikmi, ako aj partnerskými organizáciami doma i v zahraničí,
  •  pripomienkovanie miestnych i republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva, vinárstva a podnikateľskej  činnosti,
  •  spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Pre zabezpečovanie týchto činností môže spolok založiť hospodársku organizáciu (firmu) v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi predpismi.

Terminológia: 
 
Termín vinohradníctvo v užšom zmysle označuje výrobu prvotnej suroviny na víno, teda pestovanie hrozna, zatiaľ čo pod pojmom vinárstvo sa rozumie samotná výroba vína. Takto sa termíny rozlišujú aj v jazyku legislatívy a pri špecifikácii zamerania podnikania. Podľa dnes platného Zákona o vinohradníctve a vinárstve je vinohradníctvo súhrnom činností zameraných na pestovanie viniča a vinohradník fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo uvádza na trh hrozno, vysádza a ošetruje vinohrady. Vinárstvo je súhrn činností zameraných na spracovanie hrozna na víno, jeho ošetrovanie, nakladanie s ním a na jeho uvádzanie na trh, vinár je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske výrobky (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2005 Zb., § 2, odseky 1, 22, 23, 24).
 

Spustnuté a neobrábané vinohrady sú:

 • zdrojom zaburinenia a šírenia sa chorôb aj na susediace pozemky.
 • sú útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte  zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody.

 

Dôrazne žiadame vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy  aby v priebehu nastávajúceho vegetačného obdobia vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v zmysle nižšie uvedeného zákona 220/2004.

 

V zmysle platného zákona 220/2004 Z z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy § 3 odsek

1, Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný: 

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

 

Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši Nariadenie vlády SR č. 127 z roku 2010 kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erózii a zachovávanie terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.

 

Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004 podľa § 25 dopúšťa priestupku so sankčným finančným postihom.

 

V prípade, že nasledujúca kontrola zistí pretrvávajúci nevyhovujúci stav, budeme nútení požiadať štátne orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy o zjednanie nápravy v rámci ich kompetencií. Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy môžu v zmysle citovaného zákona udeliť sankčný finančný postih.

Príloha k zákonu č. 182/2005 Z. z.
VINOHRADNÍCKE HONY, KTORÉ SA MÔŽU VYUŽÍVAŤ AKO VINICE VO VAJNORSKÝCH VINOHRADOCH:
Vinohradnícka obec Bratislava-Vajnory  
Vinohradnícky hon Výmera
1. Paure 6,23 ha
2. Táborky 1,41 ha
3. Pod vinohradmi 2,35 ha
4. Kubínske 1,67 ha
5. Bolnar malý 1,16 ha
6. Bolnar veľký 4,18 ha
7. Bolnar terasy 6,21 ha
8. Huštuky 1,53 ha
9. Cverny 6,23 ha
10. Dolné terasy 1,75 ha
11. Grafle 2,54 ha
12. Grafle podkova 1,43 ha
13. Cvikle 2,90 ha
14. Olšie I. 3,98 ha
15. Olšie II. 0,94 ha
16. Potočné I. 2,10 ha
17. Potočné II. 3,32 ha
18. Potočné III. 3,56 ha
19. Dolné Potočné 4,91 ha
20. Prešovne 4,48 ha
21. Gonvalovské 3,32 ha
22. Stredné Potočné 2,22 ha
23. Horné Potočné 0,98 ha
24. Homboty vrch 7,52 ha
25. Homboty nad vodárňou 2,09 ha
26. Homboty nad Fašangami 6,77 ha
27. Kačinské 2,29 ha
28. Kujovič I. 4,23 ha
29. Pod Kečkešom 1,44 ha
30. Pusté 1,57 ha
31. Rongóty 1,36 ha
32. Solcare 2,04 ha
33. Široké 2,01 ha
34. Tŕňová hora 7,42 ha
35. Fašangy 2,49 ha
36. Lapač 5,33 ha
 
 
 
Aby boli splnené všetky legislatívne predpisy, musíme mať v poriadku všetky dokumenty, ktoré zverejňujeme.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zákon 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve Veľkosť: 414.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.5.2023