Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pomôžte nám ochrániť nadácie pred podvodníkmi a zachovať ich verejnoprospešný účel.

Dátum: 07.03.2023
Autor: Via vitis
Počet videní: 354
Pomôžte nám ochrániť nadácie pred podvodníkmi a zachovať ich verejnoprospešný účel.

Prevzaté z emailu, ktorým nás Nadácia Pontis oslovila, nakoľko s nimi spolupracujeme pri projektoch, v ktorých nás finančne podporili.

Milí priatelia a milé priateľky, 
 

zvyčajne sa na vás obraciame s pozitívnymi správami – každý mesiac vám prinášame zhrnutie toho, čo sa nám za uplynulý mesiac podarilo. Dnes však máme na vás naliehavú prosbu. Pomôžte nám ochrániť nadácie pred podvodníkmi a zachovať ich verejnoprospešný účel. Nedovoľte, aby tzv. súkromné nadácie ohrozili 30 rokov budovania dobrého mena nadácií a vnímanie verejnoprospešnosti v spoločnosti. Pridajte sa k hromadnej pripomienke na stiahnutie návrhu novely zákona o nadáciách.

Hromadná pripomienka je podaná prostredníctvom Nadácie Pontis a Centra pre filantropiu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predložený Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 14. 2. 2023. LP/2023/63. Materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/63

Pripomienku je možné podpísať do 7. marca 2023 (18:00).

Pripomienka sa týka návrhu ako celku a ide o zásadnú pripomienku.

Text pripomienky: Žiadame, aby návrh nebol v predloženom znení schválený a bol stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu na prepracovanie.

Odôvodnenie:

Predložený návrh zásadne vstupuje do priestoru mimovládneho neziskového sektora a zavádza nesystémové zmiešavanie finančných nástrojov súkromných osôb do existencie nadácií, ktoré na Slovensku už tradične spravujú majetok výlučne na verejnoprospešný účel. Takáto zmena nebola predmetom žiadnej diskusie s predstaviteľmi tohto sektora, na ktorých má zásadný vplyv a neprebehla ani širšia celospoločenská diskusia, ktorá by bola primeraná náročnosti takejto úpravy a potenciálnym rizikám, ktoré z nej plynú.

Mimovládny sektor plní dôležitú úlohu pri napĺňaní verejného záujmu, podpore solidarity a priamo aj fungovaní štátu. Jeho miesto a hodnota je nenahraditeľná a špecifická. V čase koronakrízy, vojny na Ukrajine ale aj v každodennom živote zohráva úlohu, ktorá s činnosťou tzv. súkromných nadácií nemá nič spoločné. To, čo reprezentuje navrhovaný inštitút, sa označuje v zahraničí ako zverenecký fond či trust a ich hlavný cieľ je daňová optimalizácie a iné súkromné záujmy zriaďovateľov – častokrát oligarchov. Spájanie týchto dvoch inštitútov jedným, zameniteľným označením môže tak závažne narušiť i tak krehkú dôveru a ohroziť prísun financií na podporu najzraniteľnejších skupín. V tomto zmysle vyhodnotenie vplyvu návrhu na sociálnu oblasť či zraniteľné skupiny nie je správne a potenciálne platí výlučne vtedy, ak predkladateľ nebude zaraďovať tento inštitút k nadáciám a neziskovému sektoru.

Nadácie, ktoré sú už viac ako 25 rokov súčasťou budovania záruk ochrany verejného záujmu, preto nesúhlasia, aby sa výrazom nadácia, hoc aj s prívlastkom súkromná, označovali právnické osoby nielen bez akéhokoľvek verejnoprospešného cieľa, ale naopak ktorých cieľom je častokrát presný opak. Nadácie sú štandardne zakladané súkromnými fyzickými osobami či súkromnými právnickými osobami a preto je takáto označenie zmätočné a nesystémové.

Samotná definícia súkromného účelu v návrhu nepochopiteľne uvádza ako jej súčasť aj „iné záujmy zakladateľa slúžiace verejnoprospešnému cieľu“, čím neprípustne zmiešava súkromný a verejnoprospešný účel.

Navrhované zmeny nie sú nielen dostatočné na odlíšenie, ale aj potenciálne odoberajú možnosť akejkoľvek kontroly nakladania s významným majetkom bohatých osôb či právnických osôb. Ešte v júni 2022 v rámci diskusie k rekodifikácii súkromného práva v oblasti nadácií navrhovatelia síce rátali s označením tohto inštitútu ako súkromná nadácia, no konštatovali, že si vyžaduje zásadné dopracovanie návrhu a „intenzívnu diskusiu ohľadom daňových aspektov s príslušným rezortom“. (https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2022/08/Diskusia_Pravnicke-osoby_2022_05_Zmeny-nadacneho-prava.pdf ) Tieto však s odstupom pol roka zjavne neprebehli. Celý návrh ani nereaguje na mnohé aspekty riadenia takejto entity a na výsledky diskusie a návrhov predložených v rámci procesu prípravy nového civilného práva. V súčasnej právnej úprave napríklad ani vedenie účtovníctva či účtovná závierka pre neziskové organizácie nezohľadňuje nároky takýchto entít a ich vytvorenie ani nie je k návrhu pripojené.

Bez ohľadu na túto skutočnosť predstavuje mimoriadne voľná úprava postavenia obdobného subjektu priestor na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu či iných protispoločenských aktivít. Práve informácie o konečných užívateľoch výhod a činnosti, ktoré predkladateľ vylučuje so zverejňovania, sú kľúčové na zistenie, či takáto entita neslúži osobám či záujmom v rozpore so zákonom. V navrhovanom znení fakticky neexistuje žiaden kontrolný orgán a ani prístup verejnosti k informáciám, ktoré by potenciálne zachytil tieto riziká, ani mechanizmus, ako majetok, ktorý prejde z takéhoto subjektu na beneficienta potenciálne „zachrániť“.

Tým, že aj takáto nadácia bude môcť podnikať a jej účel nie je fakticky nijako obmedzený, nevyžaduje ani žiaden vstupný kapitál, ani zverejňovanie údajov o darcoch ani príjemcoch, je atraktívnosť a dostupnosť pre rôzne antisystémové skupiny mimoriadne vysoká. Predkladateľ nevylúčil napr. vykonávanie verejných zbierok súkromnou nadáciou, ktoré by mohli byť silnou podporou napr. pre sektor konšpirácií, ani dôsledne nerieši postavenie nadácií v iných právnych predpisoch. Zaradením takéhoto subjektu do „neziskového sektora“ sa tak otvára priestor na nakladanie s verejnými zdrojmi, vrátane asignácie dane, ktoré by tak mohli byť použité fakticky na súkromný účel a odčerpávať zdroje pre tých, ktorí takúto pomoc naozaj potrebujú.

Predložený návrh preto nemožno prijať ako riešenie nakladania so súkromným majetkom z dôvodu netransparentnosti a určite nie je ani cestou ako riešiť otázku LGBTI₊, ako uvádza predkladateľ. Tu je potrebné riešiť zabezpečením ich rovnoprávnosti a neredukovať ich právne postavenie na riešenie majetkových otázok.

Navrhované znenie otvára naopak široký priestor pre krytie nelegálnych činností a poškodenie postavenia neziskového sektora, keďže nadácie disponujú s najväčším objemom majetku v tomto sektore. Žiadame preto, aby návrh nebol v predloženom znení schválený a bol stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu na prepracovanie. Navrhujeme, aby zámer predkladateľa bol naplnený cestou novelizácie iných predpisov alebo vzniku samostatného zákona tak, aby sa verejnoprospešný účel nadácií a súkromné záujmy osôb ohľadom nakladania s ich majetkom nezmiešavali a súčasne, aby boli dopracované záruky a fungovanie obdobných entít tak, aby ich činnosť bola transparentná.

Pripomienku predkladá: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, zodpovedná osoba: Michal Kišša a Nadáciu Centra pre filantropiu, IČO: 42262801, Sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, zodpovedná osoba: Zuzana Thullnerová. Splnomocnenými zástupcami verejnosti pri prerokovaní pripomienok v rozporovom konaní sú: Michal Kišša, Zuzana Thullnerová, Marcel Zajac, Eva Braxatorisová

❗ Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh novely zákona o nadáciách, ktorý zásadne mení podobu neziskového sektora, a to bez akejkoľvek diskusie s jeho zástupcami či zástupkyňami. ❗

Zavádza inštitút tzv. súkromných nadácií, ktoré majú umožniť flexibilnejšiu správu vlastného majetku, najmä v prospech rodiny či iných blízkych osôb. Nástroj má, podľa ministerstva, poslúžiť nezosobášeným párom aj osobám LGBTI+.

Ako by to mohlo vyzerať v praxi? V prípade, že chce partner zabezpečiť toho druhého, prípadne deti, založí súkromnú nadáciu a vloží do nej časť svojho majetku. Z tejto nadácie následne bude môcť finančne podporovať rodinu, a to počas svojho života aj smrti

Prečo s tým nesúhlasíme?

To, čo reprezentuje navrhovaný inštitút, sa v zahraničí označuje ako zverenecký fond alebo trust a ich účelom bývajú najmä daňové optimalizácie a iné súkromné záujmy zriaďovateľov, často oligarchov. Sú spájané s menami ako Andrej Babiš, Jaroslav Haščák, Marek Dospiva či Jozef Brhel, ktorí do týchto fondov vložili podstatnú časť svojho majetku.

☝️ Nesúhlasíme, aby sa výrazom nadácia, hoc aj s prívlastkom súkromná, označovali právnické osoby bez akéhokoľvek verejnoprospešného cieľa, ktorých cieľom je navyše v mnohých prípadoch presný opak. Spájanie týchto dvoch inštitútov jedným, zameniteľným, označením tak môže závažne narušiť už i tak krehkú dôveru mimovládneho sektora a ohroziť prísun financií na podporu najzraniteľnejších skupín.

Tzv. súkromné nadácie umožňujú skryť skutočných užívateľov výhod a predstavujú potenciál pre daňové úniky, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti či korupciu. Preto do oblasti neziskového práva nepatria.

Navyše, takáto zmena nebola predmetom žiadnej diskusie s predstaviteľmi tohto sektora, na ktorých má zásadný vplyv a neprebehla ani širšia celospoločenská diskusia, ktorá by bola primeraná náročnosti takejto úpravy a potenciálnym rizikám, ktoré z nej plynú.
 

Práva osôb LGBTI+ treba riešiť ich zrovnoprávnením a nie vytváraním netransparentných foriem združení.


???? Voči tomuto návrhu preto spoločne s Nadáciou Centra pre filantropiu podávame hromadnú pripomienku a žiadame, aby návrh nebol v predloženom znení schválený a bol stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu na prepracovanie.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.