Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spísali sme podnet ohľadom Vajnorského potoka vo vinohradoch

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 25.01.2023
Autor: Via vitis
Počet videní: 741
Spísali sme podnet ohľadom Vajnorského potoka vo vinohradoch

Hneď v susedstve pri našom Komunitnom vinohrade Široké sa nachádza Vajnorský potok. Vieme, že voda je pre prírodu veľmi dôležitým faktorom, ktorý je dnes omnoho väčší z dôvodu klimatických zmien na Zemeguli. Avšak takýto horský potok môže byť pre dané okolie darom, ale aj postrachom, nakoľko jeho blízke okolie je obhospodarované a teda ľudia tam majú svoje majetky. Z týchto dôvodov sme sa začali zaoberať problematikou Vajnorského potoka ako prvého z viacerých vodných tokov vo Vajnorských vinohradoch..

Mapa_potokov

Za 40 rokov nestarania sa o tento potok ja jeho momentálny stav žalostný a priam na niektorých miestach až nebezpečný.

aktualny_stav_potoka

Preto po stretnutí s viacerými, ktorým na zlepšení stavu Vajnorského potoka záleží, náš člen spolku Norbert spísal dokument popisujúci stav aj s návrhmi na riešenia.

Tento dokument sme písomne predložili na inštitúcie, ktoré podľa našich znalostí, by nám mohli pomôcť s riešením daného stavu. Veríme, že sa nám časom podarí zjednať nápravu, ale sa obávame, že to bude trvať veľmi dlho. Treba už iba veriť, že sa počas toho času nikomu nič zlé nestane v súvislosti s týmto potokom. Ak by ste niekto nám vedeli pomôcť, alebo poradiť, radi vás privítame medzi nami, alebo nám môžete napísať na mail.

 

Už po 14-tich dňoch od podania sme dostali prvú odpoveď na náš podnet:

Mestská časť Bratislava - Vajnory
Referát ŽP a vodného hospodárstva
Roľnícka 9282/109
83107 Bratislava-Vajnory
 
 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod
Karloveská 408/2
84233 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika
 
 
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​S​-​Ž​P​/​5​7​3​/​2​1​1​/​2​0​2​3​/​H​R​C​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ M​i​c​h​a​e​l​a​ H​r​č​k​o​v​á​
B​r​a​t​i​s​l​a​v​a​-​V​a​j​n​o​r​y​
02. 02. 2023
 
Vec
Podnet Vajnorského vinohradníckeho spolku o neudržiavanom Vajnorskom potoku v k.ú. Vajnory v lokalite od Lapača splavenín vo vinohradoch - štátny vodoochranný dozor
 
Mestská časť Bratislava–Vajnory obdržala dňa 19.01.2023 podnet evidovaný pod č. 324/2003 Vajnorského vinohradníckeho spolku, Pod lipami č. 1, 831 07 Bratislava o neudržiavanom Vajnorskom potoku v k.ú. Vajnory v lokalite od Lapača splavenín vo vinohradoch: „ V celom priereze úseku Vajnorského potoka je breh zarastený malinčím, rôznymi kríkmi a drevinami. Miestami sa v koryte nachádzajú aj odumreté stromy a naplaveniny prírodného charakteru. Na dvoch miestach v oblasti Široké, je badať výraznú eróziu brehu popri asfaltovej ceste a miestami aj na druhom brehu, kde sa aktívne odplavuje orná pôda. Na niektorých miestach je prúd silný, nakoľko sú v koryte prekážky a potok vybočuje z betónmi dláždenej trasy.“
 
Na základe uvedeného v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o vodách“) s poukazom na § 63 ods. 3 písm. c) zákona o vodách Vám oznamujeme, že dňa 23.02.2023 od 09.30 hod. do 12,00 hod. sa uskutoční štátny vodoochranný dozor vodného toku Vajnorský potok na pozemku parc. č. 2822 a 2773/1 registra “C“, k.ú. Vajnory v dĺžke cca 810 m. Zraz účastníkov pred budovou Miestneho úradu Bratislava-Vajnory, Roľnícka ulica č. 109, Bratislava-Vajnory v čase o 09,30 hod..
 
V zmysle § 68 vodného zákona osoba poverená výkonom štátneho vodoochranného dozoru je oprávnená pri výkone svojej činnosti vstupovať na pozemky, do cudzích objektov a zariadení, vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, informácie doklady a ústne vysvetlenia týkajúce sa predmetného štátneho vodoochranného dozoru, ako aj nazerať do príslušných podkladov. Doručí sa: 1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 408/2, 841 04 Bratislava 2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín. 3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 4. Vajnorský vinohradnícky spolok, Pod lipami 1, 831 07 Bratislava
Ing. Michal Vlček
starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory
 
 

 

Kompletnú problematiku s dokumentami, odpoveďami a riešením nájdete na našom webe tu.

Súbory na stiahnutie

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.