Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom systému záznamových zariadení

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v organizácii Vajnorský vinohradnícky spolok, Pod lipami 9980/1, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, SLOVENSKO, IČO: 48460397

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Monitorovaním priestorov Vajnorského vinohradu a jeho blízkeho okolia systémom záznamových zariadení (kamera, fotopasca, dron, fotoaparát, mobil...) budeme spracúvať vaše osobné údaje (podobizeň a obrazové informácie o správaní, ako aj prípadné zvukové záznamy),evidenčného čísla vozidla pokiaľ je spojiteľné s konkrétnou dotknutou osobou, a to za účelom: dosiahnutia bezpečnosti, odhaľovania kriminality a krádeži, odhaľovanie vandalizmu a podpaľačstva, znečisťovania prírody, poškodzovania a ničenia prírody, odhaľovanie pytliactva, poškodzovania cudzej veci, ochrany majetku alebo zdravia, porušovanie návštevného poriadku vo vinohradoch; oboznamovania sa s vytvoreným záznamom (z dôvodu prešetrovania a poskytnutie záznamu príslušným orgánom; poskytnutia súčinnosti orgánom postupujúcim podľa osobitného zákona. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je:

○        čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to napríklad pri poskytnutí súčinnosti v zmysle zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

○        a čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je oprávnený záujem našej organizácie.

Komu vaše osobné údaje poskytneme?

Ak to bude potrebné, vaše osobné údaje sme povinný poskytnúť polícii, prípadne iným orgánom za účelom šetrenia trestného činu alebo priestupku.

 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských operácií nemáme v úmysle vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas 192 hodín.  Po uplynutí tejto lehoty vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme, okrem prípadov, keď bude vytvorený záznam predmetom ďalšieho šetrenia.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

○        vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,

○        opravu vašich osobných údajov

○        vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov (nie však v prípade ochrany právnych nárokov prevádzkovateľa),

○        vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,

○        namietať spracovanie vašich osobných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. To znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:

○        osobne: v Komunitnej vinici Široké vo Vajnorských vinohradoch

○        písomne na adrese: Vajnorský vinohradnícky spolok, Pod lipami 9980/1, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory,

○        telefonicky na čísle: 0905424872

○        alebo elektronicky, prostredníctvom emailovej adresy: viavitisvajnory@gmail.com

Všeobecné pravidlá na ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.viavitis.sk/ochrana-osobnych-udajov