Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NmB - Funkčnejšie verejné priestory 2022 - Mimovládne neziskové organizácie

VÝZVA 2022


Grantový program KOMUNITY pre oblasť „Funkčnejšie verejné priestory“


Názov programu: Grantový program KOMUNITY
Oblasť podpory: Funkčnejšie verejné priestory
Termín vyhlásenia výzvy: 01.02.2022
Termín uzávierky podávania žiadostí: 15.03.2022
Alokácia vo výzve: 120.000 EUR
Maximálna suma pre 1 žiadosť: Neformálne iniciatívy: 2.000 EUR
Mimovládne neziskové organizácie: 5.000 EUR
Oprávnení žiadatelia: neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou – jednotlivcom, mimovládne neziskové organizácie
Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/
Termín zverejnenia výsledkov: 25.04.2022
Termín ukončenia projektov: 30.12.2022
Termín zúčtovania projektov: 10.01.2023


Verejný priestor (v zmysle fyzických priestranstiev, ako aj sociálnych, ľuďmi
napĺňaných priestorov) plní v ideálnom prípade funkciu centra komunity. Je miestom
„neutrálnej pôdy“, priestorom, kde sa ľudia môžu stretávať, komunikovať, objavovať aj
byť objavenými. Je srdcom komunitnej a sociálnej vitality a základom fungujúcej
demokracie. Neobsadený alebo miznúci verejný priestor je naopak znakom silnej
individualizácie - úpadku komunikácie sprevádzanej postupným miznutím záujmu
verejnosti o jeho ďalší rozvoj. Pri rozvoji územia Bratislavy preto kladieme dôraz na
komunity v nej žijúce, tak aby sa s územím stotožňovali a boli motivované sa podieľať na
verejnom živote.

ZÁMER PROGRAMU
Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne
napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta
Bratislava k miestam ich každodennosti.
Podporovať chceme udržateľnosť komunitných priestorov, kde rôzne komunity trávia
svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní spoločenstiev, v ktorých
žijú a aby mohli vyjadrovať svoje postoje a názory, ktoré prispievajú k odstraňovaniu
stereotypov a predsudkov.
V súčasnej situácii, poznačenej mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, sú
dlhší čas mnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života
obmedzené. Mimoriadne opatrenia predstavujú výzvu pre náš sociálny život počas
pandémie a pre mnohých obyvateľov a obyvateľky je tiež výzvou požiadavka znížiť
mobilitu vo verejnom priestore. Veľa ľudí je konfrontovaných s nedostatkom kvalitného verejného priestoru v ich susedstvách. Nie všetci majú možnosť bezpečne cestovať za prechádzkami do Mestských lesov či vzdialenejších mestských parkov.
Bezprostredné okolie bytových domov, ulica a drobné verejné priestory v susedstvách
by mali tiež slúžiť ako príjemné oddychové miesta. Preto sa Nadácia mesta Bratislavy v
spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy rozhodla v tejto výzve grantového
programu KOMUNITY adresovať pobytovú a environmentálnu kvalitu verejných
priestorov lokálneho významu.


Podporíme environmentálne udržateľnú fyzickú revitalizáciu verejných priestranstiev
s cieľom vytvoriť inkluzívnejšie, zelenšie a príjemnejšie mesto (komunitné záhrady,
komunitné zdieľané vnútrobloky v obytných štvrtiach, námestia a pod.) a
sprístupňovanie externého verejného priestoru odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho
využívaní na komunitné účely (oživenie a premena nevyužívaných verejných
priestranstiev mesta a mestských častí).


CIELE VÝZVY
Cieľom grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory je fyzická regenerácia a
revitalizácia verejných priestranstiev na komunitné účely - rozširovanie priestorových
kapacít komunít, oživenie a premena nevyužívaných verejných priestranstiev tak, by
zlepšili možnosti trávenia voľného času vo verejnom priestore pre všetkých a prispeli k
posilňovaniu kvality života v meste.
Verejný priestor vnímame ako viacvrstvový a komplexný pojem. Ciele tejto výzvy sú
zamerané na nasledovné atribúty:
1. Pobytová kvalita susedských priestorov, verejných priestorov lokálneho
významu
Podporíme zvýšenie kvality verejných priestorov v blízkosti obydlí, ktoré majú
lokálny význam. Môže ísť o verejné či poloverejné dvory bytových domov,
otvorené priestranstvá či verejné priestory menšieho než celomestského
významu. Chceme vyrovnávať nedostatky či podporiť projekty doplňujúce
existujúcu ponuku verejných priestorov. Aby nevznikali ihriská vedľa rovnakých
ihrísk, ale myslelo sa na rozličné skupiny obyvateľov a obyvateliek a ich potreby.
2. Komunitný rozmer regenerácie (zapájanie obyvateľov/dobrovoľníkov od
plánovania až po realizáciu)
Podporíme projekty, ktoré sú realizované lokálnymi iniciatívami, majú legitimitu
podpory miestnej komunity a touto komunitou sú aj koordinované či realizované.
Zapájanie obyvateľov do plánovania aj realizácie zmien je kľúčové pre
inkluzívnosť bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotný stav, sociálny status, atď.) a
udržateľnosť projektu.
3. Ekologický rozmer regenerácie
Podporíme projekty, ktoré zvyšujú environmentálnu kvalitu verejných priestorov.
Zvyšovanie biodiverzity, adresovanie problému prehrievania, hospodárenie so
zrážkovou vodou, bezodpadový prístup (zero waste) sú kľúčové pre adaptovanie
sa na klimatické zmeny a zároveň zvyšovanie pobytovej kvality priestorov.

Pre túto oblasť podpory sme pripravili nasledovný projekt

Popis projektu

Stručná charakteristika žiadateľa Keďže sme našu komunitnú vinohradnícko-kultúrnu činnosť spustili až začiatkom roku
2021, tak sme ešte nerealizovali žiaden grantový projekt(tento rok sa prvý krát
prihlasujeme), avšak za krátky čas nášho obnoveného spolku sme zrealizovali, alebo sme
sa priamo zúčastnili na nasledujúcich podujatiach: Vyčistenie zanedbaného vinohradu a
vytvorenie komunitného vinohradu, obnovenie tradície svätenia počas osláv Sv. Urbana,
prezentácia vinohradov v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad, dobrovoľnícke
akcie, či už cez víkend, alebo aj celý dobrovoľnícky týždeň zamerané na ochranu a čistenie
prírody v spolupráci aj s bratislavskými školami a firmami. Info web..

Ciele výzvy

Pobytová kvalita susedských priestorov, verejných priestorov lokálneho významu
Komunitný rozmer regenerácie (zapájanie obyvateľov/dobrovoľníkov od plánovania až po
realizáciu)
Ekologický rozmer regenerácie
Ako váš projekt napĺňa vybraný cieľ/ciele tejto grantovej výzvy


Cieľom nášho projekt je vytvoriť miesto pre komunitné stretávanie sa ľudí, ktorým nie sú
vinohrady ľahostajné, ľudí, ktorým záleží na prírode a ľudí, ktorí potrebujú v prírode
načerpať novú silu a energiu. Má to byť priestor stretávania sa a obnovy tradícii, ktoré v
tomto priestore sa prenášali z generácie na generáciu až do príchodu socializmu, kedy
kolektivizácia toto všetko zničila. Chceme vytvoriť prepojenie na už existujúci projekt
Račianskeho vinohradníckeho chodníka s perspektívou prepojenia smerom na Svätý Jur. V
komunitnom vinohrade prebiehali, prebiehajú a chceme aby aj naďalej prebiehali
dobrovoľnícke činnosti na pravidelnej báze. Výsledným cieľom by mala byť záchrana
zanedbaných vinohradov a prinavrátenie vinohradníckej tradície Vajnorom a ich blízkemu
okoliu. Okrem stretávania sa s ostatnými vinohradníkmi má tento komunitný priestor slúžiť
aj na vzdelávanie a budovanie vzťahu s prírodou pre mládež a hlavne pre žiakov základných
škôl.


Stručná anotácia projektu V komunitnom vinohrade chceme spájať širokú komunitu budovanú z verejnosti, ktorej nie
sú vinohrady ľahostajné, keďže to čo iní zahodili, my zachraňujeme a spájame ľudí dobrej
vôle. Našou obavou je, že ak tieto vinohrady teraz nezachránime, tak sa nájde ,,šikovný"
developer, ktorý na týchto lukratívnych miestach rád urobí bytovú výstavbu.
Podrobný popis projektu Zámerom je spojiť susedov. Chceme spájať nie iba tých susedov, ktorí sú najbližší ako sú
račania, alebo jurania, ale aj ľudí z Bratislavy, či blízkeho okolia ako je Ivanka pri Dunaji,
Čierna Voda, Slovenský Grob, alebo Bernolákovo. Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor
na stretávanie sa za účelom výmeny informácii a rád medzi skúsenými a menej skúsenými
vinohradníkmi, ktorí sa snažia zachrániť vinohrady v blízkom okolí. Tak isto by to malo byť
miesto, kde chceme aby sa stretávali na kultúrno-spoločenských akciách vajnoráci, račania,
jurania. Chceme vytvoriť oddychové miesto pre okoloidúcich turistov, alebo cykloturistov,
nakoľko komunitný vinohrad je veľmi blízko k cyklotrase JURAVA. Vytvorený priestor
chceme využiť aj na propagáciu vinohradníctva v Bratislave a Bratislavskom kraji. Chceme
sem pozývať záujemcov o ukážky prác vo vinohradoch. Chceme mať zázemie pre
dobrovoľníkov, ktorí nám prídu pomáhať s ručnými prácami bez ktorých sa vinohrad
zachrániť nedá. Priestor by mal byť vhodný aj pre školské výlety a možnosť realizovania
drobných prác, ktoré vedú k záchrane prírody, rozvoju vzťahu mladých ľudí s prírodou.
Niektoré aktivity sme zrealizovali už v minulom roku a preto vieme, že vybudovanie
takéhoto priestoru je veľmi potrebné. Po skúsenostiach tu plánujeme akcie svätenia počas
osláv Sv. Urbana, prezentáciu vinohradov v rámci akcie Víkend otvorených parkov a záhrad,
dobrovoľnícke akcie, či už cez víkend, alebo aj celý dobrovoľnícky týždeň zamerané na
ochranu a čistenie prírody v spolupráci aj s bratislavskými školami a firmami. Chceme v
tomto priestore podporiť agroturistiku so zameraním na vinohradníctvo. Je to súčasne aj
priestor pre aktívnu cykloturistiku v teréne vinohradníckych ciest. Výstupom z projektu má
byť pevnejšia komunita vinohradníkov, väčšia plocha zachránených vinohradov a nové
miesto pre turistov, cykloturistov a rodičov s deťmi, ktorí chcú tráviť svoj voľný čas v lone
prírody.
Vyčlenili sme na tento účel priestor hneď vedľa komunitného vinohradu, kde je dnes čierna
skládka https://www.viavitis.sk/fotogaleria/6738/cierne-skladky-vo-vajnorskych-vinohradoch
, ktorej sa chceme zbaviť a takto vytvoriť potrebné miesto. Pozemok máme v dlhodobej
zápožičke od vlastníka a je prístupný verejnosti.
Hlavným cieľom je spájať ľudí nielen z pohľadu vinohradníctva, ale aj z pohľadu tradícii,
kultúry, oddychu, gastronomie, športu a aktivít na čerstvom vzduchu, susedstva Vajnor,
Rače a Bratislavy.

Nakoľko sa lokácia nachádza na okraji mestskej časti Bratislava III je predpoklad, že by ju
mohlo potencionálne využívať približne 70000 ľudí. V niektorých obdobiach po JURAVE
prejdú 100ky cyklistov za deň. Priestor je ľahko dostupný aj MHD o čom píšeme na našej
webstránke: https://www.viavitis.sk/12285/kde-nas-najdete

V priebehu roka 2021 sme často zapájali do našich aktivít dobrovoľníkov, ktorí u nás
dokopy odrobili okolo 300 brigádnických hodín. Aj v roku 2022 plánujeme v spolupráci s
Bratislavským dobrovoľníckym centrom pokračovať v dobrovoľníckych brigádach za
účelom záchrany zanedbaných vinohradov, ale aj za čelom očistenia okolia od čiernych
skládok. Takto vyčistený priestor sa bude následne využívať pri spoločensko-kultúrnych
akciách nášho spolku.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VÝZVA Funkčnejšie verejné priestory Veľkosť: 243.8 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2022