Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

NmB - Komunitné priestory 2022

VÝZVA 2022


Grantový program KOMUNITY pre oblasť „Komunitné priestory“
Názov programu: Grantový program KOMUNITY
Oblasť podpory: Komunitné priestory
Termín vyhlásenia výzvy: 01.02.2022
Termín uzávierky podávania žiadostí:15.03.2022
Alokácia vo výzve: 60.000 EUR
Maximálna suma pre 1 žiadosť: 5.000 EUR
Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie
Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na
https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/
Termín zverejnenia výsledkov: 25.4.2022
Termín ukončenia projektov: 31.12.2022
Termín zúčtovania projektov: 10.01.2023


„Bratislava musí ako zodpovedné mesto vo zvýšenej miere pomáhať komunitám.
Súnáležitosť, ako väzba ku konkrétnemu prostrediu, patrí medzi kľúčové indikátory
kvality života obyvateľov miest. Okrem rodinných a partnerských vzťahov, ju definujú
práve kultúrne príležitosti, spoločenské aktivity, susedské vzťahy a komunitný život.1“
„Mesto Bratislava bude podporovať aktivity smerujúce k udržateľnému rozvoju
komunít, ktoré fungujú prostredníctvom dobrovoľníckej práce svojich členov, bude
podporovať komunitný dialóg, zapojenie komunít do verejného života a rozhodovania o
svojom území. Bratislava je otvorené a rôznorodé mesto a tento charakter mesta je
potrebné zachovať.1“
ZÁMER PROGRAMU
Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne
napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta
Bratislava k miestam ich každodennosti.
Podporovať chceme udržateľnosť komunitných priestorov, kde rôzne komunity trávia
svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní spoločenstiev, v ktorých
žijú a aby mohli vyjadrovať svoje postoje a názory, ktoré prispievajú k odstraňovaniu
stereotypov a predsudkov.
V súčasnej situácii, poznačenej mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, boli
dlhší čas mnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života
obmedzené. Sme však zároveň svedkami toho, ako sa mnohí jednotlivci a skupiny ľudí
vzájomne solidarizovali a pomáhajú si toto zložité obdobie zvládať a prekonávať. Okrem
silného komunitného rozmeru prítomného v súčasnej situácii, toto obdobie vnímame ako
príležitosť pre reflexiu roly komunít v akcentovaní solidarity a budovania inkluzívnych a
súdržných spoločností.

Komunitu chápeme ako skupinu ľudí, ktorí žijú v interakcii na základe spoločného
umiestnenia – v rozmedzí od susedstva, mestskej štvrte a pod., prípadne ako skupinu,
ktorá je organizovaná okolo spoločných hodnôt a sociálnej súdržnosti, tiež ako
jednotlivcov, ktorí majú rovnaké potreby alebo vlastnosti a to bez ohľadu na ich
umiestnenie, alebo typ interakcie (subkultúry, etnické komunity, rôzne spolky a pod.)


CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy Komunitné priestory je podporovať činnosť a udržateľnosť komunitných
priestorov (centier, klubovní), ktoré realizujú celoročnú činnosť a utvárajú komunitný
život mesta. V Bratislave funguje viacero takýchto priestorov, na ktorých činnosti sa
výrazne podpísala pretrvávajúca pandémia. Je dôležité hľadať mechanizmy na podporu
udržateľnosti týchto priestorov, aby bol ich návrat do plnej prevádzky po odznení
pandémie možný. Chceme podporovať činnosť komunitných priestorov a zároveň
pomáhať organizáciám prevádzkujúcim tieto priestory v nestabilných situáciách, ktoré
zvyšujú ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov, vrátane pandémie.
Podpora v rámci výzvy môže smerovať tak na realizáciu programovej skladby a aktivít v
priestoroch, ako aj na rozvoj a budovanie kapacít - podporu prevádzkových a mzdových
nákladov, vznik stratégií smerujúcich k vlastnej udržateľnosti a odolnosti organizácií, na
vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti prevencie a pripravenosti na otrasy, zlepšenie
riadenia organizácií, ako aj ďalšie odborné aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému
rozvoju a reagujú na aktuálnu situáciu. Podpora môže smerovať (v primeranej miere) aj
na udržanie personálnych, prevádzkových a materiálnych kapacít v organizáciách.
Do tejto kategórie nespadajú kultúrne priestory a centrá (ich podpora bola umožnená
v samostatnom grantovom programe KULTÚRA), priestory zriaďované verejnou
správou, priestory, ktoré síce ponúkajú komunitný program, ale primárne slúžia inému
účelu, či centrá zriaďované podľa osobitného zákona – pozri časť „PROGRAM NEBUDE
PODPOROVAŤ“.
Ideálne projekty by mali byť:
▪ otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia,
▪ povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít,
▪ profesionálne a organizačne zvládnuté predovšetkým z hľadiska bezpečnosti
účastníkov.

Pre túto oblasť podpory sme pripravili nasledovný projekt

Popis projektu

Stručná charakteristika komunitného priestoru Národná kultúrna pamiatka Vajnorský ľudový dom
Vajnorský ľudový dom zo začiatku 19. storočia je ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových dedín. Vertikálne delenie stavebných parciel
podmieňovalo orientáciu domov od ulice k humnám a viniciam, čím vznikali dlhé dvory alebo dlhé domy.
Stavebným materiálom ľudového domu bola najmä nepálená tehla kombinovaná s kameňom a pálenou tehlou. Steny sú približne 60 – 70 cm hrubé, majú
nápadný strop s hrubým nosným povalovým trámom a drevené podlahy. Tento priestor by súčasne slúžil na komunitné stretávanie sa vajnorských spolkov, ktoré spája dedičstvo našich otcov. Súčasne by tam prebiehali prednášky napríklad o histórii bratislavského - vajnorského vinohradníctva. Tak isto by boli vytvorené a doplnené historické priestory o artefakty, ktoré sa používali vo vinohradníctve v minulosti. Súčasne by v týchto priestoroch mohli prebiehať aj exkurzie pre turistov a záujemcov o históriu drobného vinohradníctva v Bratislave a blízkom okolí.

Stručná anotácia projektu

Vytvorenie vinohradníckeho múzea resp. rozšírenie existujúceho múzea o artefakty z vinohradníctva, vytvorenie záhrady so starou metódou pestovania
viniča. Ukážky starých metód spracovania hrozna. Prezentácia historických fotiek z vajnorských vinohradov. Ukážky ľudových zvykov súvisiacich s
vinohradníctvom vo Vajnoroch. Koštovky vajnorského vína pre záujemcov s možnosťou zapojenia sa do Malokarpatskej vínnej cesty.
Podrobný popis projektu Keďže Vajnorský ľudový dom je národná kultúrna pamiatka zo začiatku 19. storočia, je ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových dedín. Vertikálne delenie stavebných parciel podmieňovalo orientáciu domov od ulice k humnám a viniciam, čím vznikali dlhé dvory alebo dlhé domy. Stavebným materiálom ľudového domu bola najmä nepálená tehla kombinovaná s kameňom a pálenou tehlou. Steny sú približne 60-70 cm hrubé, majú nápadný strop s hrubým nosným povalovým trámom a drevené podlahy. Najčastejším motívom ornamentálnej maľby je motív vtáčika, ktorý vajnorské maliarky vedeli nakresliť v neuveriteľnom množstve podôb. Vajnorský vinohradnícky spolok, ktorý vznikol v roku 2003 a obnovil svoju činnosť v roku 2021 sa pri svojej kultúrnej činnosti spojil s iným spolkom - Podobenka z Vajnor. Keďže Podobenka z Vajnor je skupina nadšencov združená v občianskom združení, ktoré oficiálne vzniklo v roku 2014 z iniciatívy Gabriely Zemanovej a Kataríny Števiarovej hlavne so zámerom podchytiť deti a mládež a ako pokračovateľom tradícií odovzdať im dedičstvo otcov. Spája navyše milovníkov tradícií a zvykov, piesní, hudby a tanca, divadla, remesiel, tradičnej kuchyne, tradičného hospodárenia rôzneho veku, pričom my rozširujeme záujem o vinohradníctvo. Svoju činnosť zameriavame na zachovanie, rozvíjanie, podporu a prezentáciu hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v oblasti umeleckej tvorby, divadelnej kultúry, ľudových tradícií, vinohradníctva a zvykov na Slovensku i v zahraničí. Dlhodobým cieľom spolkov je vyhľadávať a spracovávať tradície, zvyky, rôzne činnosti a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom tvorivej činnosti je autentický vajnorský folklór. Pri tvorbe projektov sa snažíme o aktívnu spoluprácu aj s ďalšími miestnymi spolkami a školami. Scénickým stvárnením vajnorského folklóru prostredníctvom hier, tanca, hudby a ľudovej piesne rozdávame radosť a dobrú náladu. Keďže Mestská časť BratislavaVajnory utvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, kultúrno-výchovnú činnosť, kultúrno-spoločenskú činnosť a záujmovú umeleckú činnosť, dbá o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mestskú časť, vykonáva údržbu a správu historických pamiatok a stavieb miestneho významu zverených do správy mestskej časti, ako aj výstavbu, správu a údržbu kultúrnych zariadení, má záujem na oživení Vajnorského ľudového domu rešpektujúc jeho kultúrnu a pamiatkovú hodnotu, najmä vytvorením priestoru pre aktívnu kultúrnu činnosť a expozíciu múzea s dôrazom na vajnorské tradície. Spolupráca s Podobenkou je aj preto, že Podobenka z Vajnor svojou mimoriadnou aktivitou rozvíja vajnorské ľudové tradície pre všetky generácie, spolupracuje s mestskou časťou pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, reprezentuje vajnorskú kultúru na Slovensku aj v zahraničí a podaril sa jej zápis Vajnorského ornamentu ako prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Keďže Vajnorský ľudový dom po jeho rekonštrukcii vykonanej mestskou časťou potrebuje starostlivého a zanieteného správcu, ktorý dokáže oživiť vajnorské ľudové tradície aj pre dnešnú generáciu a rozvíjať povedomie o historickom význame Vajnor ako dediny v meste dohodli sa Mestská časť Bratislava-Vajnory a občianske združenie Podobenka z Vajnor na uzatvorení Zmluvy o spolupráci č. 161/2016/ZoS. Oba spolky majú medzi sebou dohodu o podpore a spolupráci pri vyššie popisovaných aktivitách, pričom našim primárnym zámerom je napomáhať trvalému rozvoju
vinohradníctva a vinárstva ako súčasti nášho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vo Vajnoroch. Cieľom projektu je mať vinohradnícke múzeum
s artefaktami z vinohradníctva, vytvorenie záhrady so starou metódou pestovania viniča. Ukážky starých metód spracovania hrozna. Prezentácia
historických fotiek z vajnorských vinohradov. Ukážky ľudových zvykov súvisiacich s vinohradníctvom vo Vajnoroch. Koštovky vajnorského vína pre
záujemcov a napojenie na MVC.

Ľudový dom má miestnosť nazývanú ako prešovňa, kde prebiehalo prešovanie hrozna a túto miestnosť chceme zariadiť ako malé vinohradnícke múzeum s
umiestnenými zreštaurovanými predmetmi, získanými od vajnorákov. V prípade kedy sa počíta s vyššou návštevou, tak niektoré predmety, ale aj trebárs
ukážku prešovania chceme realizovať pod holým nebom na dvore, preto je potrebné mať tento priestor prekrytý skladacím stanom. Súčasne má byť
pripravované múzeum aj priestor, kde môžeme realizovať koštovku vajnorských vín a preto je tam potrebný nábytok. Predmety, ich potreba a ceny boli
konzultované so správcom objektu - Podobenka z Vajnor

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYZVA_Komunitne_priestory Veľkosť: 242.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2022