Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

BRDS - výzva na podporu mládeže 2022

logo-2

Bratislavská regionálna dotačná schéma pomohla priviesť k životu už stovky výborných projektov. Jednou z podporovaných oblastí je rozvoj mládeže nášho kraja.

Župa chce týmto spôsobom prispieť k zlepšeniu formovania postojov a názorov mládeže k základným životným problémom vyplývajúcim zo spoločenského diania. Cieľom je pomôcť rozvoju systémovej práce s mládežou so zámerom zabezpečiť jej ďalší rozvoj, neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času.

V roku 2022 dostala oblasť mládeže finančné prostriedky v celkovej výške 84 000 EUR. Tieto financie budú rozdelené medzi projekty, ktoré na základe formálnej kontroly a odborného hodnotenia budú najúspešnejšie. Projekty sa môžu prihlasovať do štyroch oblastí podpory, ktoré sa zameriavajú na:

  1. rozvoj kritického myslenia, informačnú, digitálnu a mediálnu gramotnosť v záplave (dez)informácií
  2. problematiku boja proti extrémizmu, prevenciu závislostí a rizikového správania (vzdelávacie programy, školenia, aktivity
  3. podporu participácie mládeže a jej foriem  vrátane činnosti žiackej samosprávy na ZŠ a SŠ na území BSK
  4. organizovanie pravidelných preventívnych a nízkoprahových aktivít so zameraním na mládež do 30 rokov na území BSK (okrem športových aktivít)

Ide predovšetkým o tematicky zamerané vzdelávacie programy, školenia, aktivity a ich materiálno – technické zabezpečenie pre deti a mládež do 30 rokov v  Bratislavskom kraji.

Cieľom podpory je neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, ktoré intenzívne ovplyvňujú ich život, výchovu a formovanie postojov a názorov k základným životným problémom vyplývajúcim zo spoločenského diania, ako aj aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie života mládeže a participácia mládeže na spoločenskom a komunitnom živote na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Pre túto oblasť podpory sme pripravili nasledovný projekt

Popis projektu


Anotácia: Náš komunitný vinohrad sa nachádza vo Vajnorských vinohradoch nad BEZ-kou na úpätí Malých Karpát. Už minulý rok sme zo svojich financií zorganizovali pre študentov stredných a základných škôl dobrovoľnícke brigády. Jednalo sa primárne o čistenie okolia od odpadkov, od invazívnych rastlín a samozrejmosťou bol s odborný výklad ohľadom vinohradníctva o dôležitosti vinohradov pre Bratislavu a ich historické zastúpenie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

Našu ponuku na dobrovoľnícke akcie hlavne využívajú základné a stredné školy, ktoré vedú svojich študentov k dobrovoľníctvu ako forma osobnej realizácie v prospech ľudstva v snahe aby nadobudli pocit občianskej participácie na živote spoločnosti a našli optimálnu formu trávenia voľného času, nakoľko sú po celý čas vo voľnej prírode.


Cieľové skupiny: Nakoľko sa lokácia nachádza na okraji mestskej časti Bratislava III je predpoklad, že by ju mohlo potencionálne využívať približne 70000 ľudí nakoľko pekne vyčistený a udržiavaný priestor je ideálnym miestom na prechádzky a trávenie voľného času rodín s deťmi, alebo mládeže, ktorá má v sebe potrebu občianskej participácie. Priestor je ľahko dostupný aj MHD o čom píšeme na našej webstránke:

Podrobný popis projektu: Náš komunitný vinohrad sa nachádza vo Vajnorských vinohradoch nad BEZ-kou na úpätí Malých Karpát. Už minulý rok sme zo svojich financií zorganizovali pre študentov stredných a základných škôl dobrovoľnícke brigády. Jednalo sa primárne o čistenie okolia od odpadkov, od invazívnych rastlín a samozrejmosťou bol s odborný výklad ohľadom vinohradníctva o dôležitosti vinohradov pre Bratislavu a ich historické zastúpenie v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.
https://www.viavitis.sk/novinka/24859/dakujeme-dobrovolnikom-pocas-tyzdnadobrovolnictva
Našu ponuku na dobrovoľnícke akcie hlavne využívajú základné a stredné školy, ktoré vedú svojich študentov k dobrovoľníctvu ako forma osobnej realizácie v prospech ľudstva v snahe aby nadobudli pocit občianskej participácie na živote spoločnosti a našli optimálnu formu trávenia voľného času, nakoľko sú po celý čas vo voľnej prírode.


V tomto projekte by sme chceli nakúpiť ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre dobrovoľníkov. Materiál na stavbu hmyzích hotelov, vtáčích búdok, či úkrytov pre ježkov a jašterice. Vytvoriť pre nich aj zázemie súvisiace s danou lokalitou, nakoľko už dnes budujeme repliku historickej vinohradníckej búdy pokrytej révou. Radi by sme pre dobrovoľníkov zabezpečili nejaké občerstvenie vo forme vodného pitného režimu. V spolupráci s mládežou vybudovať prírodný úkryt pred prípadnou nepriazňou počasia.
Chceli by sme sa zamerať na aj podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v areáli vinohradu. Náš komunitný vinohrad   je ľahko prístupný ako pre školy a škôlky z Vajnor, ale aj z Rače, alebo na bicykloch z Jura. Prípadne aj zo stredných škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja 
Túto činnosť by sme radi rozvíjali a vytvorili pre mládež do veku 30 rokov v budúcnosti náučný chodník, kde by sa mohli aj sami, alebo v doprovode dospelých osôb dozvedieť informácie viažuce sa k danej lokalite, ale aj o histórii vinohradov v rámci Bratislavy.
Súčasne máme v pláne do pedagogického procesu smerom k prírode zapojiť aj základné školy formou stavby hotelov pre hmyz, či vtáčích búdok, alebo úkrytov pre jašterice, aby vedeli ako je príroda nezastupiteľná pre ľudstvo. Je tu obrovský priestor pre ich umiestnenie. Totižto pri rozhovore s 12-ročnými deťmi u nás vo vinohrade zisťujeme, že ich predstava o získaní ovocia a zeleniny je, že pomaly rastú priamo v obchode. Je tu možnosť aj vytvorenia priestoru pre školské výlety, najmä v dobe kedy pohyb detí na čerstvom vzduchu je vítanou aktivitou.
Tieto aktivity plánujeme robiť na pravidelnej báze v jarných aj jesenných mesiacoch nakoľko počas leta sú prázdniny, hoci v tom čase je každá ruka dobrá na zelené práce, ktoré zachraňujú chátrajúce vinohrady.
Keďže neďaleko nášho Komunitného vinohradu Široké máme v pláne popisujúcom v inej výzve BRDS urobiť odpočinkové miesto Miesto by malo slúžiť nielen ako zázemie pre cyklistov, ktorý sa rozhodnú ísť trasou od BEZ-ky smerom k Máhrovej búde a okolo Sakrakopcu až na Biely kríž, ktorý je častým cieľom cyklistov ale aj pre peších turistov, či školské výlety. Priestor s atribútom vyhliadky dáva vysoký potenciál na jeho využívanie a keďže je na vzdialenejšom mieste od ľudských obydlí, preto sme volili jednotlivé prvky v maximálnej možnej miere antivandalovsky, ale zase tak, aby čo najviac zapadli do daného okolia.
Na infotabuliach by sme chceli spropagovať Vajnorské vinohrady v rámci Malokarpatskej vinohradníckej cesty nakoľko sme zistili, že Vajnorské vinohrady nie
sú v povedomí Bratislavčanov. Všetci evidujú Račianske a Jurské vinohrady, ale sú prekvapení, keď im povieme, že sú tu aj Vajnorské vinohrady. Preto by sme chceli urobiť informačnú tabuľu (tabule), ktoré by ich o tejto skutočnosti informovali. Nuž a súčasne by sa prepojilo chýbajúce ohnivko medzi Račou a Jurom. Túto lokalitu a zaujímavé body v okolí (ako napríklad Jelša, ktorá bola nominovaná ako strom roka v SR) by sme zaradili pre záujemcov o geocaching.


Prínos projektu: Prínosom je zachrániť zanedbané vinohrady, očistiť ich okolie od čiernych skládok a invazívnych rastlín. Zapojiť mladých ľudí do tejto činnosti , vzbudiť v nich lásku k prírode a kladným hodnotám spoločnosti. Súčasne v budúcnosti plánujeme tento priestor využiť aj ako súčasť náučného chodníka po vinohradoch nakoľko sa nachádza na rozhraní vinohradov a lesa, ale v skutočnosti to, čo je les, v minulosti bol tiež vinohrad, ktorý naši predkovia obrábali tvrdou prácou, o čom svedčia aj kamenné valy po celom lese. V minulosti mládež, ktorá nám prišla pomáhať s jarnými prácami sa vrátili aj na jeseň a teraz v decembri sme boli vyzvaní na prednášku pre študentov cez video hovor, kde sme im rozprávali o našich zamýšľaných plánoch na rok 2022 a už dnes sa tieto deti tešia na návštevu a pomoc v komunitnom vinohrade. Chceme týmto projektom prinavrátiť ,,život” do tejto oblasti, naštartovať mladých ľudí pre dobrovoľníctvo, občiansku participáciu na živote spoločnosti, optimálneho trávenia voľného času a tým pádom aj zachrániť dedičstvo vinohradníctva v Bratislave, ktoré po celé stáročia bolo neoddeliteľnou súčasťou. Tým, že väčšinovým ukončením vinohradníckej činnosti PD Vajnory sa
zrušilo aj oplotenie okolo Vajnorských vinohradov, stala sa táto oblasť ,,rajom" pre občanov, ktorí sa neštítia zbaviť sa svojho odpadu vyvezením do prírody a takto tu vznikajú čierne skládky. Tým, že do tohto priestoru dostaneme verejnosť, ktorej záleží na prírode bude tento priestor viac pod kontrolou ľudských očí a veríme, že to zabráni ďalšiemu vznikaniu čiernych skládok, s ktorými tu máme veľmi zlé skúsenosti.